Kjøpsvilkår

Avtalevilkår for NutraQ Norway AS v/ VitaeLab. Avtalevilkårene er oppdatert og vil få virkning for alle inngåtte og nye avtaler. Sist oppdatert 24.11.2022.

1. GENERELT

Disse kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av varer fra NutraQ Norway AS v/ VitaeLab.

VitaeLab er godkjent av Trygg E-handel. Det betyr at du kan føle deg trygg og sikker når du handler fra oss. Trygg E-handels formål er å beskytte deg som forbruker. Kun stabile og seriøse nettbutikker kan bli godkjent til å benytte Trygg E-handel-merket. Du kan lese mer om Trygg E-handel og dine rettigheter som forbruker på www.tryggehandel.no. VitaeLab sitt sertifikat finnes også på www.tryggehandel.no/butikker/VitaeLab.

Kjøpsvilkårene ble sist oppdatert 24 november 2022, og får virkning for alle inngåtte og nye avtaler.

2. PARTER

Selger er: NutraQ Norway AS v/ VitaeLab
Adresse: Postboks 3034 Elisenberg, 0207 Oslo
Telefon: 987 01 401
E-post: kundeservice@vitaelab.no
Foretaksnummer: 993 905 607

og betegnes i det følgende som «NutraQ Norway», «vi», «oss» eller «selger».

Kjøper er den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av kjøpskanal, og betegnes i det følgende som «du», «deg» eller «kunden». Du må være fylt 18 år for å bli kunde hos NutraQ Norway AS.

3. ABONNEMENT

NutraQ Norway AS selger produktene på løpende abonnementsbasis.

Levering skjer normalt etter 14 dager og videre i henhold til valgt leveringsfrekvens, uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid. Abonnementet kan sies opp fortløpende. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet umiddelbart med virkning fra neste utsendelse. Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller si opp ditt abonnement.

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før de trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider.

Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

4. PRISER

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift 15 %. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder.

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg til hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, med mindre noe annet er avtalt.

5. LEVERING

Du vil motta en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at vi har mottatt din bestilling fra websiden.

Vi sender våre forsendelser i avtalt leveringsfrekvens med Posten. Dersom leveringstidspunkt ikke følger av bestillingsløsningen, skal vi levere varen uten unødig opphold og senest innen 30 dager fra din bestilling.

Vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt.

Levering anses skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen.

Ved forsinket levering kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, erstatning eller heving av avtalen.

Vi har VitaePro på lager.

6. BETALING

Du betaler ved mottak av faktura for varen.

Fakturaen sendes sammen med din forsendelse. Betalingsfristen følger av fakturaen, og er på minimum 14 dager fra mottak av varen. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt eventuelle inndrivelseskostnader.

7. ANGRERETT

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Ved benyttelse av angreretten, må varen sendes i retur innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er sendt til selger.

Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet derfor returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Med mindre annet er avtalt, skal du dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen. Returadressen er adressen oppgitt under punkt 2.

Dersom du benytter deg av angreretten skal vi tilbakebetale kjøpesummen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi mottar melding fra deg. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene som har blitt sendt tilbake, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at varen har blitt sendt.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet som følger med førstegangsbestillingen og via denne lenken til angrerettskjemaet. Påberopelse av angreretten eller spørsmål knyttet til denne kan rettes til kundeservice på telefon 987 01 401 eller e-post kundeservice@vitaelab.no.

8. REKLAMASJON

Dersom den leverte varen har mangler, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen.

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger en melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten er begrenset til reklamasjoner innen varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen, og senest 2 år etter at du mottok varen. Ved for sen reklamasjon taper du retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Reklamasjonsretten gjelder i tillegg til angreretten.

Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. Tilbakebetaling av beløpet, inkludert frakt, skjer innen 14 dager.

9. SELGERS RETTIGHETER VED KUNDENS MISLIGHOLD

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Vi vil etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr, og dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste deg med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til deg.

10. PERSONOPPLYSNINGER

For å kunne gjennomføre denne avtalen vil selger behandle enkelte personopplysninger som kan knyttes til deg (f.eks. navn og adresse). Du kan lese mer om vår behandling av personopplysninger ved å klikke på følgende link til personvernerklæringen.

11. KUNDESERVICE

Vår kundeservice har lang erfaring med våre produkter og kan derfor lett svare deg på dine spørsmål. Du når kundeservice på telefon 987 01 401 hverdager kl. 08:30–16:30. Du kan også sende en e-post til kundeservice@vitaelab.no. Dine henvendelser som gjelder faktiske kjøp og bestillinger skal alltid besvares innen 48 timer av selger.

12. MEDLEMSKLUBB

Som abonnementskunde i NutraQ Norway AS blir du automatisk medlem i medlemsklubben med bonusopptjening og fordelsprogram. Regler og vilkår for medlemsklubben er tilgjengelig på vår hjemmeside www.vitaelab.no.

13. BRUKEROMTALER

Du vil som abonnementskunde motta en e-post med forespørsel om å gi en brukeromtale. På denne måten sikrer vi at det kun er kunder som har kjøpt produktet som legger igjen brukeromtaler. Brukeromtalene samles inn via Trustpilot og vi henter inn samtykke på om du ønsker å dele din brukeromtale.

14. FORBEHOLD

Selger forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part. Det tas også forbehold om driftsstans, trykkfeil, uriktige priser, merverdi- og øvrige avgiftsendringer eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).

Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

15. ENDRING I KJØPSVILKÅRENE

Disse kjøpsvilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller lovendringer, pålegg eller anbefalinger. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slikt varsel gis senest 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen, står du fritt til å gjøre dette. Manglende oppsigelse av avtalen etter endring av avtalevilkårene innebærer at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

16. KONFLIKTLØSNING

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8.

Partene skal forsøke å løse enhver tvist i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller på www.forbrukerradet.no.

Dersom mekling ikke fører frem, kan du eller selgeren bringe saken inn for Forbrukerklageutvalget eller domstolene. Selger er forpliktet til å rette seg etter avgjørelser i Forbrukerklageutvalget. Avtalen er underlagt norsk rett. Rett verneting er Oslo tingrett.

Nå kun